Meiji Kabuki: Japanese Theatre through Foreign Eyes - 9781666926798