Jefferson's White House: Monticello on the Potomac - 9781538108475