The Long Way: Sheridan House Maritime Classic - 9781493042784