Stalin's Singing Spy: The Life and Exile of Nadezhda Plevitskaya - 9781442247734