Nostalgia and Beyond: Eleven Latvian Women Writers - 9780761809968