Poetry as Power: Yuan Mei's Female Disciple Qu Bingyun (1767-1810) - 9780739112571